Հոգեֆիզիոլոգիան գիտություն է հոգեկան երևույթների ուղեղային գործընթացների մասին: Գիտության ասպարեզում, ֆիզիոլոգիայի և հոգեբանության սահմանագծում առաջացած  և հոգեկանի  նյութական հիմքը մեկնաբանող բնագավառը համարվում է հոգեֆիզիոլոգիան: Այսինքն հոգեֆիզիոլոգիան  /հոգեբանական ֆիզիոլոգիան/  ուսոմնասիրում է մարդու վարքագծի և հոգեկան գործընթացների ֆիզիոլոգիական հիմքը,ուղեղային ապահովումը :  Գլխուղեղի ուսումնասիրումը որպես հոգեկանի օրգան հանդիասանում է ֆիզիոլոգիական և հոգեբանական հետազոտությունների սինթեզ: 

Այս դասընթացը, ուսանողներին կծանոթացնի գլխուղեղի ուսումնասիրման մեթոդներին և սկզբունքներին, մարդու գիտակցված, կամային վարքն ապահովող հիմնական գործառույթային ուղեղային համակարգերին, ինչպես նաև` ընկալման, ուշադրության, ուսուցման, հիշողության, մտածողության. գիտակցության, հույզերի, սթրեսի  նեյրոֆիզիոլոգիական  մեխանիզմները :

Հոգեֆիզիոլոգիայի ուսումնասիրման առարկա են նաև ոչ գիտակցված նյարդաֆիզիոլոգիական գործընթացները` կապված միջկիսագնդային անհամաչափության երևույթի հետ: Հոգեկան երևույթների և վիճակների ձևավորման մեխանիզմների մասին հաստատված հայեցակարգերի ուսումնասիրումը ուսոնողներին պատկերացում կտա ժամանակակից հոգեֆիզիոլոգիայի հիմնական ուղղությունների մասին:

Հոգեֆիզիոլոգիայի տեսական հիմունքների ուսումնասիրումը ուղեկցվում է գործնական պարապմունքներով, ուսանողները հնարավորություն կունենան տիրապետելու այնպիսի հմտությունների և մեթոդների, որոնց միջոցով կատարվում են ԿՆՀ-ի գործառույթային վիճակի ցուցանիշների պոլիգրաֆիական գրանցումներ` տարբեր հոգեբանական ծանրաբեռնվածությունների, սթրեսային իրավիճակների,  հոգնածության ժամանակ:

Առարկայի ժամաքանակը հեռակա ուսուցման համակարգում կազմում է ՝ 6 ժամ դասախոսություն և 8 ժամ գործնական պարապմունքներ:

usucanvwum 1  moodle hartaky

Ուսումնասիրում ենք Moodle հարթակը՝ հեռավար ուսուցումը առավելագույնս բարելավելու համար

Ուսումնասիրվում է Moodle հարթակը:

о   «Մուդլ» համակարգի  հնարավորություններ
о   հեռավար դասընթացների ստեղծում 
о   ուսանողների ներգրավում
о   հարցաշարի կազմում 
о   դասընթացի վարում