<<Սահմանադրական իրավունք>> դասընթացը նախատեսված է իրավաբանական բուհերում ուսումնառողների և ընդհանրապես հանրային ծառայության ոլորտում ընդգրկված մասնագետների համար:

Դասընթացի արդյունքում ուսումնառողի մոտ կձևավորվի պատկերացում`

1.ՀՀ սահմանադրական իրավունքի և սահմանադրաիրավական համակարգի վերաբերյալ

2. ՀՀ սահմանադրական իրավունքի պատմական զարգացման և մինչև օրս ընդունված Սահմանադրությունների առանձնահատկությունների վերաբերյալ

Ուսումնառողը կկարողանա`

1. աշխատել սահմանադրաիրավական նորմերի և այլ աղբյուրների հետ

2. հետազոտել, վերլուծել և համադրել սահմանդրաիրավական նորմերը

3. գործնականում կիրառել տեսական գիտելիքները